เว็บเล่นไพ่ป๊อกเด้ง งบการเงินในข่าวประชาสัม

เว็บเล่นไพ่ป๊อกเด้ง (1) งบการเงินในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ได้ย่อและสรุปเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอนี้ โปรดดูเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นระยะของ PPL Corporation สำหรับงบการเงินฉบับเต็ม รวมถึงการเปิดเผยหมายเหตุ พีพีแอล คอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนรวมแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ล้านดอลลาร์ ยกเว้นการแบ่งปันข้อมูล) สามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 2020 ปี 2564 2020 รายได้จากการดำเนินงาน $ 1,485 $ 1,371 $ 5,783 $ 5,474 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การดำเนินการ เชื้อเพลิง 179 154 710 632 การซื้อพลังงาน 228 164 752 634 การดำเนินงานและการบำรุงรักษาอื่น ๆ 444 366 1,608 1,420 ค่าเสื่อมราคา 272 260 1,082 1,022 ภาษี นอกเหนือจากรายได้ 54 49 207 180 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด 1,177 993 4,359 3,888 รายได้จากการดำเนินงาน 308 378 1,424 1,586 รายได้อื่น (ค่าใช้จ่าย) – net (10) (9) 15 2 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 108 155 918 634 รายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษีเงินได้ 190 214 521 954 ภาษีเงินได้ 48 48 503 314 รายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่องหลังหักภาษีเงินได้ 142 166 18 640 รายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก (สุทธิจากภาษีเงินได้) (8) 124 (1,498) 829 รายได้สุทธิ (ขาดทุน) $ 134 $ 290 $ (1,480) $ 1,469 กำไรต่อหุ้นของหุ้นสามัญ: พื้นฐานและเจือจาง รายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่องหลังหักภาษีเงินได้ $ 0.19 0.22 ดอลลาร์สหรัฐฯ $ 0.03 $ 0.83 รายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก (สุทธิจากภาษีเงินได้) (0.01) 0.16 $ (1.96) $ 1.08 รายได้สุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของ PPL $ 0.18 $0.38 $ (1.93) $ 1.91 หุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญคงค้าง (พัน) ขั้นพื้นฐาน 745,456 768,852 762,902 768,590 เจือจาง 747,702 769,725 764,819 769,384 พีพีแอล คอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสดรวมแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ล้านดอลลาร์) ปี 2564 2020 2019 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน รายได้สุทธิ (ขาดทุน) $ (1,480) $ 1,469 $ 1,746 ขาดทุน (รายได้) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก (สุทธิจากภาษีเงินได้) 1,498 (829) (1,010) รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (สุทธิจากภาษีเงินได้) 18 640 736 การปรับปรุงกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคา 1,082 1,022 949 ค่าตัดจำหน่าย 39 58 58 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและเครดิตภาษีการลงทุน 87 169 169 ขาดทุนจากการหมดหนี้ 395 — — อื่น 57 67 69 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน ลูกหนี้การค้า (14) (70) (3) บัญชีที่ใช้จ่ายได้ 24 (1) (66) ภาษีที่ต้องชำระ 27 131 9 สินทรัพย์และหนี้สินตามกฏหมาย net 52 (63) (88) อื่น (67) 118 (29) กิจกรรมดำเนินงานอื่นๆ แผนผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ – เงินทุน (53) (119) (73) อื่น (103) (80) (124) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน – การดำเนินงานต่อเนื่อง 1,544 1,872 1,607 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน – การดำเนินงานที่ยกเลิก 726 874 820 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,270 2,746 2,427 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน รายจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,973) (2,270) (2,243) เงินสดรับจากการขายการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากเงินสดที่จำหน่ายไป 10,560 — — กิจกรรมการลงทุนอื่นๆ (23) 4 10 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน – การดำเนินงานต่อเนื่อง 8,564 (2,266) (2,233) เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน – การดำเนินงานที่ยกเลิก (607) (992) (847) เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 7,957 (3,258) (3,080) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน การออกตราสารหนี้ระยะยาว 650 1,848 1,099 การเกษียณอายุของหนี้ระยะยาว (4,606) (975) (300) การออกหุ้นสามัญ 9 34 1,167 การจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ (1,279) (1,275) (1,192) รับซื้อหุ้นทุน (1,003) — — การออกเงินกู้ระยะยาว — 300 — การออกกระดาษเชิงพาณิชย์ — 73 — เกษียณอายุของเงินกู้ระยะยาว (300) — — การเกษียณอายุของกระดาษเชิงพาณิชย์ (73) — — เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิในหนี้ระยะสั้น (726) (43) (341) กิจกรรมจัดหาเงินอื่นๆ (16) 137 (25) เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน – การดำเนินงานต่อเนื่อง (7,344) 99 408 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน – การดำเนินงานที่ยกเลิก (411) 209 171 เงินสมทบจากการดำเนินงานที่ยกเลิก 365 78 257 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (7,390) 386 836 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดจำกัดที่รวมอยู่ในการดำเนินงานที่ยกเลิก 8 17 10 สุทธิ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดจำกัดที่รวมอยู่ในการดำเนินงานที่ยกเลิก 284 (108) (154) เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิในเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดจำกัด 3,129 (217) 39 เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดจำกัดเมื่อต้นงวด 443 660 621 เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดจำกัด ณ สิ้นงวด $ 3,572 $ 443 $ 660 การเปิดเผยข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม เงินสดจ่าย (ได้รับ) ระหว่างงวดสำหรับ: ดอกเบี้ย – สุทธิจากจำนวนเงินที่ลงทุน $ 191 $ 586 $ 552 ภาษีเงินได้ – net $ 284 $ 4 $ (12) ธุรกรรมที่ไม่ใช่เงินสดที่สำคัญ: ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม $ 245 $ 257 $ 292 ปฏิบัติการ – ขายไฟฟ้า (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม สิบสองเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ (GWh) ปี 2564 2020 เปลี่ยน ปี 2564 2020 เปลี่ยน กลุ่มควบคุม PA ขายปลีกส่ง 8,959 8,870 1.0% 37,005 36,008 2.8% ส่วนควบคุม KY ขายปลีกส่ง 6,836 6,882 (0.7)% 29,429 28,474 3.4% ขายส่ง(1) 133 150 (11.3)% 888 542 63.8% รวม 6,969 7,032 (0.9)% 30,317 29,016 4.5% รวม 15,928 15,902 0.2% 67,322 65,024 3.5% (1) หมายถึงการขายนอกระบบที่ควบคุมโดย FERC และนอกระบบ การกระทบยอดของส่วนงานที่รายงานรายได้เป็นรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (หลังหักภาษี) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 (ล้านดอลลาร์) KY ปะ คอร์ป ดิสก์ ทะเบียน ทะเบียน & อื่น ปฏิบัติการ (2) รวม รายได้ที่รายงาน(1) $ 79 $ 110 $ (47) $ (8) $ 134 หัก: รายการพิเศษ (ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์: รายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก — — — (8) (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเกี่ยวกับ Talen สุทธิจากภาษี $1 — — (6) — (6) การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ขององค์กร สุทธิจากภาษี $0, $0, $1 (1) — (5) — (6) การรวมการได้มา สุทธิของภาษี $2 — — (11) — (11) การด้อยค่าของแผงโซลาร์เซลล์ สุทธิจากภาษี $0 — — 2 — 2 รวมรายการพิเศษ (1) — (20) (8) (29) รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง $ 80 $ 110 $ (27) $ — $ 163 (ต่อหุ้น – เจือจาง) KY ปะ คอร์ป ดิสก์ ทะเบียน ทะเบียน & อื่น ปฏิบัติการ (2) รวม รายได้ที่รายงาน(1) $ 0.11 $ 0.15 $ (0.07) $ (0.01) $ 0.18 หัก: รายการพิเศษ (ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์: รายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก — — — (0.01) (0.01) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทาเลน — — (0.01) — (0.01) การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ขององค์กร — — (0.01) — (0.01) การรวมการได้มา — — (0.01) — (0.01) รวมรายการพิเศษ — — (0.03) (0.01) (0.04) รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง $ 0.11 $ 0.15 $ (0.04) $ — 0.22 ดอลลาร์สหรัฐฯ (1) รายได้ที่รายงานหมายถึงรายได้สุทธิ (2) PPL ขายธุรกิจสาธารณูปโภคในสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และรายได้ของบริษัทถือเป็นรายการพิเศษ การกระทบยอดของส่วนงานที่รายงานรายได้เป็นรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (หลังหักภาษี) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ประจำปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ล้านดอลลาร์) KY ปะ คอร์ป ดิสก์ ทะเบียน ทะเบียน & อื่น ปฏิบัติการ (2) รวม รายได้ที่รายงาน(1) $ 468 $ 445 $ (895) $ (1,498) $ (1,480) หัก: รายการพิเศษ (ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์: รายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก — — — (1,502) (1,502) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี Talen สุทธิจากภาษี $4 — — (16) — (16) การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ขององค์กร สุทธิจากภาษี $0, $0, $2 (1) — (8) — (9) การปรับค่าเผื่อการประเมินมูลค่า 4 — (4) 4 4 อัตราสูตรการส่งผลตอบแทนจากการชำระราคาหุ้น สุทธิจากภาษี $8 — (20) — — (20) การรวมการได้มา สุทธิของภาษี $6 — — (22) — (22) การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีของสหราชอาณาจักร — — (383) — (383) การด้อยค่าของแผงโซลาร์เซลล์ สุทธิจากภาษี $9 — — (26) — (26) ขาดทุนจากการชำระหนี้ก่อนกำหนด สุทธิจากภาษี $83 — — (312) — (312) รวมรายการพิเศษ 3 (20) (771) (1,498) (2,286) รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง $ 465 $ 465 $ (124) $ — $806 (ต่อหุ้น – เจือจาง) KY ปะ คอร์ป ดิสก์ ทะเบียน ทะเบียน & อื่น ปฏิบัติการ (2) รวม รายได้ที่รายงาน(1) $ 0.62 $ 0.58 $ (1.17) $ (1.96) $ (1.93) หัก: รายการพิเศษ (ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์: รายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก — — — (1.97) (1.97) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทาเลน — — (0.02) — (0.02) การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ขององค์กร — — (0.01) — (0.01) การปรับค่าเผื่อการประเมินมูลค่า 0.01 — (0.01) 0.01 0.01 อัตราสูตรส่งผลตอบแทนจากการชำระราคาหุ้น — (0.03) — — (0.03) การรวมการได้มา — — (0.03) — (0.03) การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีของสหราชอาณาจักร — — (0.50) — (0.50) การด้อยค่าของแผงโซลาร์เซลล์ — — (0.03) — (0.03) ขาดทุนจากการชำระหนี้ก่อนกำหนด — — (0.40) — (0.40) รวมรายการพิเศษ 0.01 (0.03) (1.00) (1.96) (2.98) รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง $ 0.61 $ 0.61 $ (0.17) $ — $ 1.05 (1) รายได้ที่รายงานหมายถึงรายได้สุทธิ (2) PPL ขายธุรกิจสาธารณูปโภคในสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และรายได้ของบริษัทถือเป็นรายการพิเศษ การกระทบยอดของส่วนงานที่รายงานรายได้เป็นรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (หลังหักภาษี) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 (ล้านดอลลาร์) KY ปะ คอร์ป ดิสก์ ทะเบียน ทะเบียน และอื่นๆ(2) ปฏิบัติการ (3) รวม รายได้ที่รายงาน(1) $ 88 $ 126 $ (48) $ 124 $ 290 หัก: รายการพิเศษ (ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์: รายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก — — — 124 124 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเกี่ยวกับ Talen สุทธิจากภาษี $1 — — (7) — (7) ผลกระทบจากโควิด-19 สุทธิจากภาษี $1, $0, $0 (1) — — — (1) การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ขององค์กร สุทธิจากภาษี $0 — — (1) — (1) ผลประโยชน์การเกษียณอายุของผู้บริหาร สุทธิของภาษี $2 — — (6) — (6) รวมรายการพิเศษ (1) — (14) 124 109 รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง $ 89 $ 126 $ (34) $ — $ 181 (ต่อหุ้น – เจือจาง) KY ปะ คอร์ป ดิสก์ ทะเบียน ทะเบียน และอื่นๆ(2) ปฏิบัติการ (3) รวม รายได้ที่รายงาน(1) $ 0.11 $ 0.16 $ (0.05) $ 0.16 $0.38 หัก: รายการพิเศษ (ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์: รายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก — — — 0.16 0.16 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทาเลน — — (0.01) — (0.01) รวมรายการพิเศษ — — (0.01) 0.16 0.15 รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง $ 0.11 $ 0.16 $ (0.04) $ — $ 0.23 (1) รายได้ที่รายงานหมายถึงรายได้สุทธิ (2) ยอดเงินสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ได้รับการปรับปรุงสำหรับต้นทุนบางอย่างที่เคยรวมอยู่ในส่วนการควบคุมของสหราชอาณาจักรก่อนหน้านี้ (3) PPL ขายธุรกิจสาธารณูปโภคในสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และรายได้ของบริษัทถือเป็นรายการพิเศษ การกระทบยอดของส่วนงานที่รายงานรายได้เป็นรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (หลังหักภาษี) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ประจำปีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 (ล้านดอลลาร์) KY ปะ คอร์ป ดิสก์ ทะเบียน ทะเบียน และอื่นๆ(2) ปฏิบัติการ (3) รวม รายได้ที่รายงาน(1) $ 418 $ 497 $ (275) $ 829 $ 1,469 หัก: รายการพิเศษ (ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์: รายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก — — — 829 829 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี Talen สุทธิจากภาษี $3 — — (13) — (13) ผลกระทบของ COVID-19 สุทธิของภาษี $2, $0, $0 (5) (1) (1) — (7) การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีของสหราชอาณาจักร — — (102) — (102) การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ขององค์กร สุทธิจากภาษี $2 — — (6) — (6) ผลประโยชน์การเกษียณอายุของผู้บริหาร สุทธิของภาษี $2 — — (6) — (6) รวมรายการพิเศษ (5) (1) (128) 829 695 รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง $ 423 $ 498 $ (147) $ — $ 774 (ต่อหุ้น – เจือจาง) KY ปะ คอร์ป ดิสก์ ทะเบียน ทะเบียน และอื่นๆ(2) ปฏิบัติการ (3) รวม รายได้ที่รายงาน(1) $ 0.54 $ 0.65 $ (0.36) $ 1.08 $ 1.91 หัก: รายการพิเศษ (ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์: รายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก — — — 1.08 1.08 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทาเลน — — (0.02) — (0.02) ผลกระทบจากโควิด-19 (0.01) — — — (0.01) การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีของสหราชอาณาจักร — — (0.13) — (0.13) การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ขององค์กร — — (0.01) — (0.01) รวมรายการพิเศษ (0.01) — (0.16) 1.08 0.91 รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง $ 0.55 $ 0.65 $ (0.20) $ — $ 1.00 (1) รายได้ที่รายงานหมายถึงรายได้สุทธิ (2) จำนวนเงินสำหรับปีสิ้นสุดปี 2020 ได้ถูกปรับปรุงสำหรับต้นทุนบางอย่างที่เคยรวมอยู่ในส่วนการควบคุมของสหราชอาณาจักรก่อนหน้านี้ (3) PPL ขายธุรกิจสาธารณูปโภคในสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และรายได้ของบริษัทถือเป็นรายการพิเศษ ติดต่อ: สำหรับสื่อข่าว: Ryan Hill, 610-774-4033 สำหรับนักวิเคราะห์ทางการเงิน: Andy Ludwig, 610-774-3389เมื่อเทียบเคียงกับวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบา พรรคยุติธรรมเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ บรรลุข้อยุติอย่างสันติของความขัดแย้งในปัจจุบันโดยตระหนักถึงผลประโยชน์ด้านความมั่นคงที่ถูกต้องตามกฎหมายของประชาชนชาวรัสเซียและขจัดภัยคุกคามด้านความมั่นคงใกล้พรมแดนรัสเซียเมือง ซอลต์เลกซิตี , 18 ก.พ. 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — พรรค Justice Party ได้เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ และพันธมิตรของ NATO รับทราบอย่างชัดแจ้งถึงข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องตามกฎหมายของชาวรัสเซีย และสร้างความสัมพันธ์ที่สงบสุขกับรัสเซียโดยให้การรับรองว่ายูเครน ที่อยู่ใกล้เคียง จะไม่เป็นสมาชิกของ NATO และขีปนาวุธของสหรัฐฯ จะถูกลบออกจากโปแลนด์ซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียด้วย

ในปี 1962 สหภาพโซเวียตแอบวางขีปนาวุธในคิวบา ซึ่งทำให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยที่สำคัญอย่างเห็นได้ชัดสำหรับสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ต่างจากสถานการณ์ปัจจุบันที่รัสเซีย กำลังเผชิญ อยู่ สหรัฐฯเข้าใกล้การทำสงครามกับขีปนาวุธอย่างเสี่ยงอันตราย โดยมีผู้นำทางทหารหลายคนเรียกร้องให้มีการทิ้งระเบิดที่คิวบาโดยทันที โชคดีที่การเจรจาระหว่างผู้นำของประเทศต่างๆ นำไปสู่การถอดขีปนาวุธออกจากคิวบาและการนำขีปนาวุธของสหรัฐฯ ออกจากตุรกี ใน เวลาต่อมา

Rocky Anderson กรรมการบริหารของ Justice Party กล่าวว่า “ตอนนี้เป็นเวลาของความเป็นรัฐบุรุษ ไม่ใช่การกล่าวหาและการข่มขู่ หากเราต้องการบรรลุโลกที่สงบสุขมากขึ้น เราต้องสามารถเข้าใจข้อกังวลของผู้อื่นและดำเนินการอย่างมีเหตุผลที่ จะหลีกเลี่ยงสงคราม”

แอนเดอร์สันเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเจรจาเพื่อสร้างสันติภาพ: “ตอนนี้เรามีโอกาสที่จะเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์และเพื่อให้ความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับผู้คนทั่วโลกสหรัฐฯไม่สามารถเพิกเฉยต่อความกังวลด้านความปลอดภัยที่เห็นได้ชัดของรัสเซีย ที่ เกิดจากขีปนาวุธของสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับพรมแดนหรือการคุกคามของพรมแดนติดกับยูเครนกลายเป็นสมาชิกของพันธมิตรทางทหารของ NATO เราทุกคนเข้าใจว่ารัฐบาลของเราและประชาชนของสหรัฐอเมริกาจะกังวลแค่ไหนหากมีการติดตั้งขีปนาวุธของรัสเซียในเม็กซิโกหรือแคนาดาเราควรเข้าใจเช่นเดียวกัน ความกังวลด้านความปลอดภัยของรัฐบาลรัสเซียและประชาชนในประเทศนั้น”

ตามคำกล่าวของ Justice Party ” สหรัฐฯไม่สามารถเพิกเฉยต่อข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องตามกฎหมายของรัสเซีย ได้อีกต่อไป เนื่องจากสหรัฐฯ ล้มเหลวในการเข้าร่วมในความพยายามทางการทูตที่แข็งกร้าว มีเหตุผล และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบัน ความละเอียดจะถือเป็นความล้มเหลวครั้งสำคัญในการเจรจาต่อรอง และอาจส่งผลให้เกิดหายนะได้”

“เช่นเดียวกับที่สหภาพโซเวียตยอมรับข้อกังวลด้านความปลอดภัยของสหรัฐฯ และเจรจาการถอดขีปนาวุธออกจากคิวบาในปี 2505 สหรัฐฯ ก็ควรยอมรับข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องตามกฎหมายของรัสเซียและเจรจาการถอนขีปนาวุธใกล้พรมแดนรัสเซีย และให้คำรับรองว่า ยูเครนจะไม่เป็นสมาชิกของพันธมิตรทางทหารของ NATO” แอนเดอร์สัแต่งตั้ง CEO ของ Sanderson Farms เข้าสู่ Hall of Fame
Mississippi Top 50 ชื่อ Joe Sanderson เข้าสู่ Hall of Fame สำหรับผู้นำที่มีอิทธิพลนกล่าวลอเรล, มิสซิสซิปปี , 18 ก.พ. 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — The Mississippi Top 50 แต่งตั้งJoe F. Sanderson Jr.เข้าสู่ Hall of Fame เมื่อวานนี้ โดยมีกลุ่ม Mississippians ที่ทรงอิทธิพลที่สุดลำดับที่ 5 แซนเดอร์สันเข้าร่วมกับชาวมิสซิสซิปปี้อีก 10 คนเท่านั้นที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมหอเกียรติยศขององค์กร รวมถึงอดีตผู้ว่าการรัฐมิสซิสซิปปี้ สามคน

Alan Lange ผู้จัดพิมพ์ของAlan Langeกล่าวว่า”การรู้จักชาวมิสซิสซิปปี้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดทุกปีจะช่วยทำให้เห็นสิ่งที่ถูกต้องในมิสซิสซิปปี้การเมืองทั้งหลาย.

แซนเดอร์สันเติบโตในครอบครัวที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ประกอบการที่แข็งแกร่งและหลงใหลในการสร้างโอกาสให้กับชาวมิสซิสซิปปี้หลายคน แซนเดอร์สันได้อุทิศอาชีพของเขาเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐด้วยการขยายธุรกิจที่เริ่มต้นจากการเป็นร้านขายอาหารสัตว์และเมล็ดพันธุ์ของครอบครัวในเมืองลอเรล รัฐมิสซิสซิปปี้ ผู้ผลิตสัตว์ปีกรายใหญ่อันดับสามของประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Sanderson Farms เขาเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจของครอบครัว นำไปสู่ความสำเร็จครั้งใหม่ในฐานะบริษัทมหาชนที่มุ่งเน้นการผลิต การแปรรูป และการตลาดของผลิตภัณฑ์ไก่ โดยมีรายได้รวม4.8 พันล้านดอลลาร์ ในปีที่ แล้ว

แซนเดอร์สันเป็นมิสซิสซิปปี้ตลอดชีวิต จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมลอเรลและวิทยาลัย มิลแซ ปส์ ในปีพ.ศ. 2512 เขาได้ร่วมงานกับบริษัท ดีอาร์ แซนเดอร์สัน ซึ่งเป็นปู่ของเขาซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2490 ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักในชื่อแซนเดอร์สันฟาร์มส์ ซึ่งเขาจะรับราชการในบทบาทต่างๆ และความสามารถในการเป็นผู้นำในช่วงห้าทศวรรษข้างหน้า ในฐานะรุ่นที่สามของครอบครัวแซนเดอร์สันที่เป็นผู้นำบริษัท เขาลงทุนอย่างหนักเพื่อการเติบโตในอนาคตด้วยการขยายการดำเนินงานที่มีอยู่และสร้างคอมเพล็กซ์สัตว์ปีกที่ล้ำสมัยใหม่แปดแห่งตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษ ปัจจุบัน การดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วยโรงงานแปรรูป 12 แห่ง โรงฟักไข่ 11 โรง โรงงานอาหารสัตว์ 9 แห่ง และโรงงานแปรรูปอีก 1 แห่งครอบคลุมรัฐมิสซิสซิปปี้ลุยเซียนารัฐเท็กซัสจอร์เจียและนอร์ทแคโรไลนา .

แซนเดอร์สันได้อุทิศเวลา ความเชี่ยวชาญ และการสนับสนุนในหลาย ๆ ด้านให้กับผู้อยู่อาศัยในรัฐแมกโนเลีย รวมถึงการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการรีสตาร์ทมิสซิสซิปปี้ของผู้ว่าการรัฐใน ปี 2020 และรองประธานคณะกรรมการผู้ว่าการด้านการฟื้นฟู การสร้างใหม่ และการต่ออายุสำหรับชายฝั่งอ่าวมิสซิสซิปปี้หลังพายุเฮอริเคนแคทรีนาในปี 2548 นอกจากนี้ เขายังดำรงตำแหน่งผู้ดูแลผลประโยชน์ของวิทยาลัย Millsaps , เขตโรงเรียน ลอเรลและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ใน มิสซิสซิปปี้

แซนเดอร์สันมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับสมาคมอุตสาหกรรมและธุรกิจ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในอดีตของสภาเศรษฐกิจมิสซิสซิปปี้ สมาคมผู้ผลิตมิสซิสซิปปี้ สมาคมสัตว์ปีกมิสซิสซิปปี้ สมาคมสัตว์ปีกและไข่แห่งสหรัฐอเมริกา และสภาไก่แห่งชาติ คณะกรรมาธิการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสงครามโลกครั้งที่ 2 ในเมือง นิวออร์ลีน ส์รัฐลุยเซียนา เขายังเป็นอดีตประธานคณะกรรมการการศึกษาการเมืองธุรกิจและอุตสาหกรรม สมาคมผู้ผลิตมิสซิสซิปปี้ สมาคมสัตว์ปีกมิสซิสซิปปี้ และสภาไก่แห่งชาติ

สำหรับแซนเดอร์สัน การตอบแทนชุมชนและรัฐเป็นรากฐานของปรัชญาของบริษัทในด้านความรับผิดชอบขององค์กร เว็บเล่นไพ่ป๊อกเด้ง ตั้งแต่ชั่วโมงอาสาสมัครทั่วทั้งบริษัทในชุมชน ไปจนถึงการบริจาคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก และเงินหลายล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรการกุศล เห็นได้ชัดเจนว่า “วิถีของแซนเดอร์สัน” ที่ก่อตั้งโดยผู้ก่อตั้งบริษัทเมื่อกว่า 75 ปีที่แล้วยังมีชีวิตอยู่และดีในบริษัทจนถึงทุกวันนี้

ผู้ผลิตสัตว์ปีกรายนี้ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับการแข่งขัน Sanderson Farms Championship งาน PGA TOUR ประจำปี และการแข่งขันกีฬาอาชีพเพียงงานเดียวของรัฐมิสซิสซิปปี้ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น เขาและภรรยา เคธี รับผิดชอบทำหน้าที่เป็นประธานร่วมของ Campaign for Children’s of Mississippiผู้รับการกุศลหลักของการแข่งขัน และขณะนี้การรณรงค์อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการระดมทุน100 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นทุนขยายโรงพยาบาลที่ปฏิวัติการดูแลเด็กในรัฐ หอการแพทย์แห่งใหม่ที่โรงพยาบาลเด็กแห่งเดียวของรัฐนี้มีชื่อว่า Kathy and Joe Sanderson Tower เพื่อเป็นเกียรติแก่ความมุ่งมั่นส่วนตัวของครอบครัวในการสร้างมรดกที่ยั่งยืนสำหรับการดูแลสุขภาพของเด็กในรัฐมิสซิสซิปปี้

“ฉันอาศัยอยู่ในมิสซิสซิปปี้มาทั้งชีวิต และฉันก็ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้” แซนเดอร์สันกล่าว “ฉันรักรัฐนี้และผู้คนที่ทำให้รัฐนี้มีความพิเศษ จึงเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกับผู้นำที่มีอิทธิพลในหอเกียรติยศแห่งนี้ ซึ่งหลายคนที่ฉันยกย่องและชื่นชมในอาชีพการงานของฉัน”

ด้วยการเข้ารับตำแหน่ง Mississippi Top 50 Hall of Fame แซนเดอร์สันจึงเป็นสมาชิกของห้องโถงขององค์กรสี่แห่งของรัฐ รวมถึง Mississippi Poultry Hall of Fame, Mississippi Innovators Hall of Fame และในฐานะผู้ได้รับรางวัล Mississippi Business Hall of Fame Mississippi Top 50 เป็นรายชื่อประจำปีของผู้ที่ได้รับการตัดสินให้เป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลที่สุดในรัฐผ่านกระบวนการเสนอชื่อแบบเปิดซึ่งส่งผลให้มีการเสนอชื่อที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 250 ครั้งในปี 2564 การเลือกผู้นำสองพรรคนี้มาจากตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งและแต่งตั้ง ตลอดจนผู้ที่ทำงานด้านการล็อบบี้และภาครัฐสัมพันธ์ ธุรกิจ สื่อ และวัฒนธรรม รางวัลดังกล่าวนำเสนอโดย Y’all Politics และ WJTV และได้รับการสนับสนุนจาก Kinetic Staffing, Mississippi Farm Bureau Federation, Tower Loan และ The Payne Group

ผู้ที่เคยถูกเสนอชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศ Mississippi Top 50 ได้แก่ อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาของรัฐมิสซิสซิปปี้รูเบน แอนเดอร์สันอดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐTrent Lottอดีตประธาน พรรครีพับลิกัน มิสซิสซิปปี้ Wirt Yerger Jr. อดีตผู้ว่าการรัฐมิสซิสซิปปี้ฟิล ไบรอันท์อดีตโฆษก Pro Tempore รัฐมิสซิสซิปปี้Robert G. Clark Jr.อดีตผู้ว่าการรัฐ Mississippi Haley Barbourอดีตตัวแทน Mississippi Steve Hollandอดีต Sen. Thad Cochran ของสหรัฐอเมริกา และอดีตผู้ว่าการรัฐMississippi Gov. William Winter. ยังแต่งตั้งให้เข้าสู่หอเกียรติยศขององค์กรในปี 2565 ควบคู่ไปกับแซนเดอร์สันคือ Mississippi Rep. Alyce Clarke

เกี่ยวกับแซนเดอร์สันฟาร์ม Sanderson Farms, Inc. ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2490 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การตลาดและการจัดจำหน่ายไก่สดและแช่แข็ง และอาหารปรุงสำเร็จอื่นๆ มีพนักงานมากกว่า 17,000 คนในการดำเนินงานในห้ารัฐและ 17 ชุมชนที่แตกต่างกัน แซนเดอร์สันฟาร์มเป็นผู้ผลิตสัตว์ปีกรายใหญ่เป็นอันดับสามในสหรัฐอเมริกา ในฐานะบริษัท Sanderson Farms มุ่งมั่นที่จะนำแนวทางใหม่มาใช้ในทุกสิ่งที่เราทำ ไม่เพียงแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงทั่วทั้งบริษัทด้วย แม้ว่าบริษัทจะเติบโตขึ้นในขนาด แต่ก็ยังคงยึดมั่นในค่านิยมบ้านเกิดของความซื่อสัตย์สุจริตและนวัตกรรมที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อครอบครัวแซนเดอร์สันก่อตั้งบริษัทในปี 2490 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแซนเดอร์สันฟาร์ม โปรดไปที่www.sandersonfarms.com

แหล่งข่าว: Sanderson Farms, Inc.โอกาสทั่วโลกมูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์สำหรับระบบส่งอาวุธทางอากาศภายในปี 2569 – ซานฟรานซิ สโก , 18 ก.พ. 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — การศึกษาตลาดใหม่ที่เผยแพร่โดย Global Industry Analysts Inc. (GIA) บริษัทวิจัยตลาดชั้นนำ ได้เปิดเผยรายงานเรื่อง “Airborne Weapon Delivery Systems – Global Market Trajectory & Analytics” ” . รายงานนำเสนอมุมมองที่สดใหม่เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในตลาดซื้อขายหลังโควิด-19 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อเท็จจริงโดยย่อ มี
อะไรใหม่ในปี 2022

ระบบส่งอาวุธทางอากาศ – รายงาน ก.พ. 2565
ระบบส่งอาวุธทางอากาศ – รายงาน ก.พ. 2565
ความสามารถในการแข่งขันระดับโลกและส่วนแบ่งการตลาดของคู่แข่งรายสำคัญ
การปรากฏตัวของตลาดในหลายภูมิภาค – แข็งแกร่ง/คล่องแคล่ว/เฉพาะ/ไม่สำคัญ
การอัปเดตการทำงานร่วมกันแบบโต้ตอบแบบ peer-to-peer แบบโต้ตอบออนไลน์
เข้าถึงคลังข้อมูลดิจิทัลและแพลตฟอร์มการวิจัย MarketGlass ของเรา
อัปเดตฟรีเป็นเวลาหนึ่งปี
ฉบับ: 10; เผยแพร่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่ม
ผู้บริหาร: 6831
บริษัท: 43 – ผู้เล่นที่ครอบคลุม ได้แก่ BAE Systems PLC; บริษัทโบอิ้ง, The; ซีเอ็มซี อิเล็กทรอนิคส์ อิงค์; บริษัท เอลบิต ซิสเต็มส์ จำกัด; ระบบภารกิจพลวัตทั่วไป, Inc.; ล็อคฮีดมาร์ตินคอร์ปอเรชั่น; บริษัท Northrop Grumman; บริษัท Raytheon; SAAB AB และอื่นๆ
ความครอบคลุม: ภูมิศาสตร์หลักและส่วนสำคัญทั้งหมด ส่วนต่างๆ
: ส่วน (เครื่องบินขับไล่ปีกคงที่ ปีกโรตารี & UCAV)
ภูมิศาสตร์: โลก; สหรัฐอเมริกา ; แคนาดา ; ญี่ปุ่น ; ประเทศจีน ; ยุโรป ( ฝรั่งเศส ; เยอรมนี; อิตาลี ; สหราชอาณาจักร ; และส่วนที่เหลือของยุโรป ); เอเชียแปซิฟิก ; ส่วนที่เหลือของโลก

ตัวอย่างโปรเจ็กต์ฟรี – นี่คือโปรแกรมระดับโลกที่กำลังดำเนินอยู่ ดูตัวอย่างโปรแกรมการวิจัยของเราก่อนตัดสินใจซื้อ เราเสนอการเข้าถึงฟรีสำหรับผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจ การขายและการตลาด และบทบาทการจัดการผลิตภัณฑ์ในบริษัทที่โดดเด่น การแสดงตัวอย่างช่วยให้เข้าถึงแนวโน้มทางธุรกิจอย่างลึกซึ้ง แบรนด์ที่แข่งขันได้ โปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญโดเมน และเทมเพลตข้อมูลการตลาดและอีกมากมาย คุณยังสามารถสร้างรายงานตามความต้องการของคุณเองได้โดยใช้แพลตฟอร์ม MarketGlass ™ ของเรา ซึ่งมีข้อมูลหลายพันไบต์โดยไม่มีข้อผูกมัดในการซื้อรายงานของเรา ดูตัวอย่าง Registry

นามธรรม-

ตลาดระบบส่งอาวุธทางอากาศทั่วโลกจะเข้าถึง4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2569
ปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังมุ่งเน้นไปที่การลดการบาดเจ็บล้มตายของทหารในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง พวกเขากำลังทำการโจมตีแบบไร้คนขับมากขึ้น เนื่องจากการที่มีเครื่องบินปีกหมุนและอากาศยานไร้คนขับเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา UCAV มาพร้อมกับกล้องอินฟราเรดที่มองไปข้างหน้า มาตรการตอบโต้อิเล็กทรอนิกส์เรดาร์รูรับแสงสังเคราะห์ และตัวออกแบบเลเซอร์ สามารถส่งข้อมูลผ่านลิงค์การสื่อสารที่ปลอดภัย สามารถรับการควบคุมตลอดจนข้อมูลการวางแผนภารกิจและคำสั่งอื่นๆ จากระบบควบคุมภาคพื้นดินแบบเคลื่อนที่ได้ เครื่องบินขับไล่กำลังขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด โดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการตรวจจับภัยคุกคาม การเฝ้าระวังทางทหาร และความสามารถในการป้องกันอื่นๆ ระหว่างสงครามและสถานการณ์อื่นๆ การลงทุนโดยผู้ให้บริการขีปนาวุธและหน่วยงานทางการทหารสำหรับการพัฒนาขีดความสามารถของระเบิดขนาดเล็กที่ยิงโดยใช้ UAV กำลังเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแนวทางดั้งเดิมในการโจมตีด้วยขีปนาวุธอากาศสู่พื้นผิว การเกิดขึ้นของขีปนาวุธขนาดเล็กที่ได้รับการสนับสนุนจากการลดขนาดเทคโนโลยีนำทางจะส่งเสริมการลงทุนทางทหารในขีปนาวุธเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นลางดีสำหรับตลาดสำหรับระบบส่งอาวุธทางอากาศ การออกแบบ UVA ขนาดเล็กคาดว่าจะได้รับโมเมนตัม โฟกัสอยู่ที่การพัฒนาระบบ EO/IR ย่อขนาด ซึ่งสามารถติดตั้ง UAV ขนาดเล็กและมีความสามารถในการกระจายความร้อนโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของ UAV การพัฒนาที่สำคัญในระบบ C4I (Command, Control, Communications, Computers และ Intelligence) ยังช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดอีกด้วย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการดั้งเดิมในการโจมตีด้วยขีปนาวุธอากาศสู่พื้น การเกิดขึ้นของขีปนาวุธขนาดเล็กที่ได้รับการสนับสนุนจากการลดขนาดเทคโนโลยีนำทางจะส่งเสริมการลงทุนทางทหารในขีปนาวุธเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นลางดีสำหรับตลาดสำหรับระบบส่งอาวุธทางอากาศ การออกแบบ UVA ขนาดเล็กคาดว่าจะได้รับโมเมนตัม โฟกัสอยู่ที่การพัฒนาระบบ EO/IR ย่อขนาด ซึ่งสามารถติดตั้ง UAV ขนาดเล็กและมีความสามารถในการกระจายความร้อนโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของ UAV การพัฒนาที่สำคัญในระบบ C4I (Command, Control, Communications, Computers และ Intelligence) ยังช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดอีกด้วย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการดั้งเดิมในการโจมตีด้วยขีปนาวุธอากาศสู่พื้น การเกิดขึ้นของขีปนาวุธขนาดเล็กที่ได้รับการสนับสนุนจากการลดขนาดเทคโนโลยีนำทางจะส่งเสริมการลงทุนทางทหารในขีปนาวุธเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นลางดีสำหรับตลาดสำหรับระบบส่งอาวุธทางอากาศ การออกแบบ UVA ขนาดเล็กคาดว่าจะได้รับโมเมนตัม โฟกัสอยู่ที่การพัฒนาระบบ EO/IR ย่อขนาด ซึ่งสามารถติดตั้ง UAV ขนาดเล็กและมีความสามารถในการกระจายความร้อนโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของ UAV การพัฒนาที่สำคัญในระบบ C4I (Command, Control, Communications, Computers และ Intelligence) ยังช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดอีกด้วย การเกิดขึ้นของขีปนาวุธขนาดเล็กที่ได้รับการสนับสนุนจากการลดขนาดเทคโนโลยีนำทางจะส่งเสริมการลงทุนทางทหารในขีปนาวุธเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นลางดีสำหรับตลาดสำหรับระบบส่งอาวุธทางอากาศ การออกแบบ UVA ขนาดเล็กคาดว่าจะได้รับโมเมนตัม โฟกัสอยู่ที่การพัฒนาระบบ EO/IR ย่อขนาด ซึ่งสามารถติดตั้ง UAV ขนาดเล็กและมีความสามารถในการกระจายความร้อนโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของ UAV การพัฒนาที่สำคัญในระบบ C4I (Command, Control, Communications, Computers และ Intelligence) ยังช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดอีกด้วย การเกิดขึ้นของขีปนาวุธขนาดเล็กที่ได้รับการสนับสนุนจากการลดขนาดเทคโนโลยีนำทางจะส่งเสริมการลงทุนทางทหารในขีปนาวุธเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นลางดีสำหรับตลาดสำหรับระบบส่งอาวุธทางอากาศ การออกแบบ UVA ขนาดเล็กคาดว่าจะได้รับโมเมนตัม โฟกัสอยู่ที่การพัฒนาระบบ EO/IR ย่อขนาด ซึ่งสามารถติดตั้ง UAV ขนาดเล็กและมีความสามารถในการกระจายความร้อนโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของ UAV การพัฒนาที่สำคัญในระบบ C4I (Command, Control, Communications, Computers และ Intelligence) ยังช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดอีกด้วย โฟกัสอยู่ที่การพัฒนาระบบ EO/IR ย่อขนาด ซึ่งสามารถติดตั้ง UAV ขนาดเล็กและมีความสามารถในการกระจายความร้อนโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของ UAV การพัฒนาที่สำคัญในระบบ C4I (Command, Control, Communications, Computers และ Intelligence) ยังช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดอีกด้วย โฟกัสอยู่ที่การพัฒนาระบบ EO/IR ย่อขนาด ซึ่งสามารถติดตั้ง UAV ขนาดเล็กและมีความสามารถในการกระจายความร้อนโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของ UAV การพัฒนาที่สำคัญในระบบ C4I (Command, Control, Communications, Computers และ Intelligence) ยังช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดอีกด้วยงานวิจัยใหม่จาก StrategyRท่ามกลางวิกฤตการณ์ COVID-19 ตลาดทั่วโลกสำหรับระบบส่งอาวุธทางอากาศประมาณการที่3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 คาดว่าจะถึงขนาดที่แก้ไข4.5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2569 ซึ่งเติบโตที่ CAGR 8.5% ในช่วงการวิเคราะห์ . เครื่องบินขับไล่แบบปีกตาย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่วิเคราะห์ในรายงานนี้ คาดว่าจะเติบโตที่ 7.9% CAGR สู่3.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการวิเคราะห์ หลังจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงนัยทางธุรกิจของการระบาดใหญ่และวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น การเติบโตในกลุ่ม Rotary Wing & UCAV จะถูกปรับใหม่เป็น CAGR 10.4% ที่แก้ไขในช่วง 7 ปีข้างหน้า ปัจจุบันกลุ่มนี้คิดเป็นส่วนแบ่ง 22.6% ของตลาดระบบส่งอาวุธทางอากาศทั่วโลก การใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกกำลังผลักดันความสนใจในการนำเครื่องบินขับไล่ไอพ่นมาใช้ เครื่องบินรบถูกรวมเข้ากับคุณสมบัติขั้นสูง รวมถึงการฟิวชั่นเซ็นเซอร์ การพรางตัวขั้นสูง การขนส่งที่เหนือชั้น และระบบการบินแบบบูรณาการ ด้วยการลอบเร้นขั้นสูง นักบินสามารถแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่วิกฤตและไม่สามารถระบุตัวตนได้

ตลาดสหรัฐคาดการณ์ไว้ที่1.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 ในขณะที่จีนคาดการณ์ว่าจะถึง623.9 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2569
ตลาดระบบส่งอาวุธทางอากาศในสหรัฐอยู่ที่ประมาณ1.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 ปัจจุบันประเทศมีส่วนแบ่ง 37.5% ในตลาดโลก ประเทศจีนซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก คาดว่าจะมีขนาดตลาดประมาณ623.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 ตามหลัง CAGR 10.6% ตลอดช่วงการวิเคราะห์ ตลาดทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ญี่ปุ่นและแคนาดาโดยแต่ละตลาดคาดการณ์ว่าจะเติบโตที่ 7.1% และ 8.4% ตามลำดับในช่วงการวิเคราะห์ ภายในยุโรป _เยอรมนีคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR ประมาณ 7.9% ในขณะที่ส่วนที่เหลือของตลาดยุโรป (ตามที่กำหนดไว้ในการศึกษา) จะสูงถึง285 ล้านเหรียญสหรัฐภายในสิ้นสุดระยะเวลาการวิเคราะห์ อเมริกาเหนือครองตลาดระบบอาวุธในอากาศทั่วโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นโดยรัฐบาลในระบบป้องกันภัยทางอากาศและเรดาร์ นอกจากนี้ การนำระบบอาวุธและอาวุธใหม่มาใช้เพิ่มมากขึ้นยังเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดอีกด้วย นอกจากนี้ การปรากฏตัวของผู้เล่นในตลาดรายใหญ่ในภูมิภาคนี้กำลังช่วยตลาด ผู้ผลิตในภูมิภาคนี้กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยในราคาต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะเป็นตลาดที่ร่ำรวยสำหรับระบบอาวุธทางอากาศ อันเนื่องมาจากความตึงเครียดทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นในหมู่อินเดียจีนและอัฟกานิสถาน _ _ มากกว่า

แพลตฟอร์มMarketGlass ™ MarketGlass ™
ของเราแพลตฟอร์มเป็นศูนย์ความรู้แบบฟูลสแตกฟรีที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้บริหารธุรกิจที่มีงานยุ่งในปัจจุบัน! แพลตฟอร์มการวิจัยเชิงโต้ตอบที่ขับเคลื่อนโดยผู้มีอิทธิพลนี้เป็นแกนหลักของภารกิจการวิจัยหลักของเรา และดึงมาจากมุมมองที่ไม่เหมือนใครของผู้บริหารที่เข้าร่วมทั่วโลก คุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ – การทำงานร่วมกันแบบเพียร์ทูเพียร์ทั่วทั้งองค์กร ตัวอย่างโปรแกรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ 3.4 ล้านโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญโดเมน; ประวัติการแข่งขันของบริษัท โมดูลการวิจัยเชิงโต้ตอบ การสร้างรายงานตามสั่ง; ติดตามแนวโน้มตลาด แบรนด์ที่แข่งขันได้ สร้างและเผยแพร่บล็อกและพอดแคสต์โดยใช้เนื้อหาหลักและรองของเรา ติดตามกิจกรรมโดเมนทั่วโลก และอีกมากมาย บริษัทลูกค้าจะสามารถเข้าถึงกองข้อมูลโครงการได้อย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญด้านโดเมแพลตฟอร์มของเราให้บริการฟรีสำหรับผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ และสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของเราwww.StrategyR.comหรือผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่เพิ่งเปิดตัวบน iOS หรือ Androidนกว่า 67,000 คนทั่วโลกใช้งานอยู่